هیئت مدیره و مدیر عامل شهاب خودرو

</p>
<p dir="rtl" align="center">مهدی داداشی زین الدین</p>
<p>

مهدی داداشی زین الدین

رئیس هیئت مدیره

مهدی نعمتی

عضو هیئت مدیره

محمد رستمی

عضو هیئت مدیره

حسین صالحی وزیری

عضو هیئت مدیره

</p>
<p dir="rtl" align="center">علی رضوانی فر</p>
<p>

علی رضوانی فر

عضو هیئت مدیره

</p>
<p dir="rtl" align="center">فرهاد بوجار</p>
<p>

فرهاد بوجار

مدیر عامل