هیئت مدیره و مدیر عامل شهاب خودرو

</p>
<p dir="rtl" align="center">میثم مظفر</p>
<p>

میثم مظفر

نائب رئیس هیئت مدیره

</p>
<p dir="rtl" align="center">حسین قاهری</p>
<p>

حسین قاهری

عضو هیئت مدیره

</p>
<p dir="rtl" align="center">محمد صالح غفوریان</p>
<p>

محمد صالح غفوریان

عضو هیئت مدیره

</p>
<p dir="rtl" align="center">علی رضوانی فر</p>
<p>

علی رضوانی فر

عضو هیئت مدیره

</p>
<p dir="rtl" align="center">فرهاد بوجار</p>
<p>

فرهاد بوجار

مدیر عامل

شرکت شهاب خودرو ( سهامی عام)