هیئت مدیره و مدیر عامل شهاب خودرو

</p> <p dir="rtl" align="center">مهدی داداشی زین الدین</p> <p>

مهدی داداشی زین الدین

رئیس هیئت مدیره

</p> <p dir="rtl" align="center">مهدی نعمتی</p> <p>

مهدی نعمتی

عضو هیئت مدیره

</p> <p dir="rtl" align="center">محمد رستمی</p> <p>

محمد رستمی

عضو هیئت مدیره

حسین صالحی وزیری

عضو هیئت مدیره

</p> <p dir="rtl" align="center">فرهاد بوجار</p> <p>

فرهاد بوجار

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره