حضور شهردار کرمان در شرکت شهاب خودرو

روز سه شنبه مورخ 1401/3/31 شهردار محترم شهر کرمان به همراه تیم تخصصی و اجرایی در شرکت شهاب خودرو حضور یافتند.

روز سه شنبه مورخ 1401/3/31 شهردار محترم شهر کرمان به همراه تیم تخصصی و اجرایی در شرکت شهاب خودرو حضور یافته و ضمن بازدید، مذاکراتی در خصوص بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، خرید اتوبوس، کمک و مشاوره در زمینه‌های مدیریت شهری، بازیافت و پسماند انجام گردید.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو