خرید اتوبوس‌ های دیزلی و برقی

حضور معاون محترم سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و معاون محترم حمل‌ونقل شهرداری مشهد و مدیرعامل محترم اتوبوسرانی شهر مشهد در شرکت شهاب خودرو.

با حضور معاون محترم سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی و معاون محترم حمل‌ونقل شهرداری مشهد و مدیرعامل محترم اتوبوسرانی شهر مشهد در شرکت شهاب خودرو، ضمن پیگیری توافقات گذشته، پیرامون مشارکت در ساخت اتوبوس، بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی و خرید اتوبوس‌های دیزلی و برقی توافقات جدیدی حاصل گردید.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو