اتوبوس درون شهری

خدمت به مردم و جلب رضایت آنها از طریق تولید محصول و خدمات مردم مدار و بازگرداندن اعتماد ملی به صنعت خودرو ایجاد، بهره برداری، نهادینه سازی و نگهداری استانداردهای شرکتی برای سامانه­ ها، محصولات و خدمات.

خدمت به مردم و جلب رضایت آنها از طریق تولید محصول و خدمات مردم مدار و بازگرداندن اعتماد ملی به صنعت خودرو ایجاد، بهره برداری، نهادینه سازی و نگهداری استانداردهای شرکتی برای سامانه­ ها، محصولات و خدمات.

برگشت به بالا
شرکت شهاب خودرو